Công tác phòng chống dịch của trường TH Hướng Thọ Phú